5 – 5 – 55 วันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ

(National Disaster Preparedness Day 2012)

   

 โลกเตือนเราถี่ขึ้น มีสัญญาณหลายอย่างที่บอกให้รู้ว่า โลกกำลังเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ทั้งภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยน้ำ แผ่นดินไหวรวมทั้ง
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ฯลฯ ที่ล้วนเป็นภัยพิบัติที่นับวันจะทวีความรุนแรง
และเกิดขึ้นทั่วทุกหนทุกแห่งของโลก

   ... คำถามหนึ่งที่สาคัญ คือ มนุษย์เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติ และมีเครื่องมือในการ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง รับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ...

   จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่าน
มา คงเป็นทั้งคำตอบและบทเรียนสาคัญที่จะทาให้เราเข้าใจได้ดีว่า สังคมไทย

ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติแม้จะเป็นปัจจัยที่เราไม่อาจควบคุม แต่เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระภาคประชาชนในการออกแบบ กำหนดทิศทาง
วิธีการ และเรียนรู้ปรับตัวจากสถานการณ์จำลองร่วมกัน ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าฯ ลาดกระบัง
ใน
วันเสาร์ที่ 5 พค. 2555 เวลา 8.00-18.00 น.


พบกับวิทยากรตัวจริงเสียงจริง ยิงประเด็นกันแบบไม่ยั้งในวันเสาร์นี้

คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ
ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

คุณศศิน เฉลิมลาภ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

คุณไมตรี จงไกรจักร์
เครือข่ายบ้านน้ำเค็ม


กำหนดการ วันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00 – 09.15 น. รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
09.15 – 09.30 น. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ (รองผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) กล่าวเปิดงานวันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ 
09.30 – 10.00 น. ดร.คมสัน มาลีสี (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นำเสนอ “ลาดกระบังโมเดล” และแผนการเชื่อมต่อเครือข่าย
10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 

10.15 – 11.00 น.

Panel Discussions:พบกับวิทยากรตัวจริงเสียงจริง ยิงประเด็นกันแบบไม่ยั้ง
- คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ (ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำ)
- คุณศศิน เฉลิมลาภ (เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร)
- คุณไมตรี จงไกรจักร์ (เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ บ้านน้ำเค็ม)
(Moderator : คุณดาริน คล่องอักขระ)

11.00 – 11.45 น.

คุณปรเมศวร์ มินศิริ (ผู้จัดการ โครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ) กล่าวถึงที่มา ที่ไป และวัตถุประสงค์ของงานวันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ ) และนำเสนอความสำคัญ และความจำเป็นของ Hazard mapping, Human mapping และแผนที่สถานการณ์

11.45 – 12.00 น. ช่วงซักถาม 
12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.

ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติ  วางแผน สร้างเครือข่าย และโมเดลในการรับมือ และจัดการกับภัยพิบัติ ตลอดจนแผนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ 

15.00 – 15.30  น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.00 น.

ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติ  วางแผน สร้างเครือข่าย และโมเดลในการรับมือ และจัดการกับภัยพิบัติ ตลอดจนแผนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ   (ต่อ) 

17.00 – 18.00 น.

สรุปภาพรวมของการออกแบบโมเดล แผนการรับมือภัยพิบัติ และแผนกฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

18.00  น. ปิดงานและเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
 
(ผู้ดำเนินรายการ : คุณติยากรณ์ วงศ์เลิศวาทิก)

Highlight

  • • เปิดเวทีในการแลกเปลียน และระดมความคิดเห็นข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญา บทเรียน และประสบการณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติ ตลอดจนการเตรียมการ และการปรับตัว
  • • สร้างพื้นที่ในการพบปะ เชื่อมโยงความร่วมมือ ตลอดจนกลไกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • • ร่วมกันสร้างโมเดล หรือแผนปฏิบัติในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม และบูรณาการรอบด้าน ครอบคลุมทุกมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
  • • สร้างองค์ความรู้ในการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ ที่สามารถนาไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริง ทั้งในระดับปัจเจก ตลอดจนครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
  • • วิเคราะห์พื้นที่ และปักหมุดพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างแผนที่เฝ้าระวังภัยพิบัติทั่วประเทศ
  • • Human Mapping ปักหมุดต้นทุนคน องค์กร องค์ความรู้ ตลอดจนทรัพยากร เพื่อวางแผน และออกแบบโมเดลการรับมือกับภัยพิบัติ
  • • แจกฟรีแผนที่เสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Hazard map) น้ำท่วม, ดินถล่ม, พายุ, แผ่นดินไหว, สึนามิ ฉบับดิจิตอลไฟล์
  • • อื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อการเตรียมพร้อม และการรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่ระดับปัจเจก จนถึงระดับชาติ
หมายเหตุ
*** ในกรณีที่ท่านเป็น สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานของท่านกับ
ผู้ประสานงาน : นายธนภูมิ พักตร์ฉัตร์ทัน เบอร์ติดต่อ 084-535-7846
E-mail thanapu@bunditcenter.com

*** ในกรณีที่ท่านเป็น ผู้แทนเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ที่เดินทางมาจากต่างจัดหวัด ทีมงานจะจัดหาที่พักให้และสนับสนุนค่าเดินทาง

กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า กับผู้ประสานงานก่อนวันงาน
[ คุณเปา : 080-0553112 และ คุณ ปู : 081-5846885 ตั้งแต่ 8.00 น. - 22.00 น.]


กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน
» คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้างาน «